Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL LLOC WEB

Som una empresa en la qual la transparència en la informació és fonamental per a establir una relació de confiança amb les persones que formen el nostre projecte i amb els nostres proveïdors i clients, sent la protecció de les dades personals de les persones que confien en nosaltres de vital importància, per la qual cosa volem mitjançant la present Política de privacitat informar-te de com recaptem i com tractem o utilitzem aquestes dades.

En aquesta política de privacitat s’estableixen les bases sobre les quals l’empresa, tracta les dades de caràcter personal que voluntàriament ens faciliten els nostres usuaris a través de la pàgina web.

Aquesta Política sempre serà aplicable quan es facilitin dades a l’empresa, el qual serà responsable de les seves dades (Responsable del Tractament de les Dades), i a través de qualsevol dels formularis de contacte o subscripció on es recullin dades de caràcter personal (nom, email, etc.).

A QUÈ ENS COMPROMETEM

 • A respectar la privacitat dels nostres usuaris i tractar les dades personals amb el consentiment d’aquests.
 • A tractar les dades personals que estrictament necessitem per a donar el servei sol·licitat, i tractar-los de manera segura i confidencial, prenent les mesures necessàries per a evitar l’accés no autoritzat i l’ús indegut d’aquests.
 • A no utilitzar les dades personals per a finalitats per a les quals no hem obtingut prèviament el consentiment.
 • A no donar les dades personals a tercers ni compartir-los.
 • A conservar les dades personals durant el temps estrictament necessari per a la finalitat concreta per a la qual han estat proporcionats.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DE LES TEVES DADES PERSONALS

Nom de l’empresa: Can gich Activitats d’Oci, S.L.

NIF: B55340079

Direcció: Paratge Palagret, 5 (17460), Celrà, Girona

QUÈ ÉS UNA DADA PERSONAL I EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Una dada personal és tota informació sobre una persona física identificada o identificable. Es considera persona física identificable tota persona la identitat de la qual pugui determinar-se directament o indirectament, en particular mitjançant un identificador, com per exemple un nom, un número d’identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social d’aquesta persona.

Així mateix, el tractament de dades personals implica qualsevol operació o conjunt d’operacions realitzades sobre dades personals o conjunts de dades personals, ja sigui per procediments automatitzats o no, com la recollida, registre, organització, estructuració, conservació, adaptació o modificació, extracció, consulta, utilització, comunicació per transmissió, difusió o qualsevol altra forma d’habilitació d’accés, acarament o interconnexió, limitació, supressió o destrucció.

QUINS TRACTAMENTS REALITZEM SOBRE LES SEVES DADES PERSONALS I PER A QUINES FINALITATS

 • Sol·licitud d’informació per part de l’usuari

Gestionar la sol·licitud d’informació remesa per part de l’usuari a través del formulari de contacte i/o l’adreça de correu electrònic, correu postal i/o número de telèfon facilitat a través del lloc web.

 • Suscripció a newsletter

Gestionar la subscripció a l’enviament de newsletter

 • Treballar amb nosaltres mitjançant l’enviament del currículum

Gestió dels CV rebuts a través del formulari disponible en el lloc web.

 • Alta i accés al perfil d’usuari

Gestió de l’alta i de l’accés al portal d’usuari mitjançant el corresponent compte d’usuari i contrasenya.

 • Gestió dels comentaris en el blog.

Gestionar l’enviament i recepció dels comentaris que l’usuari hagi deixat en el blog.

QUINES DADES PERSONALS CAPTEM

A través de la nostra pàgina web podem recaptar dades personals per a diferents finalitats:

 • Sol·licitud d’informació per part de l’usuari

Captarem aquelles dades personals que ens hagi facilitat amb motiu de la consulta plantejada.

 • Suscripció a newsletter

Captarem la seva adreça de correu electrònic.

 • Treballa amb nosaltres mitjançant l’enviament de currículum

Captarem la informació continguda en el CV que ens hagi facilitat.

 • Alta i accés al perfil d’usuari

Nom d’usuari i contrasenya, així com qualsevol altra dada que s’hagi facilitat amb la finalitat de crear el compte o perfil.

 • Gestió dels comentaris al blog.

Qualsevol dada que s’hagi facilitat en publicar el corresponent comentari.

Depenent de la finalitat per a la qual s’aporten les dades, seran requerits les dades estrictament necessàries.

És important que l’usuari sigui conscient de les dades que aporta i la finalitat per a la qual ho fa perquè en el moment que els facilita, està acceptant que recopilem, emmagatzemem i usem aquestes dades per a la finalitat requerida, podent en qualsevol moment retirar el consentiment prestat pels llits oportuns sent el consentiment de l’interessat la base legal i legitimació per al tractament de les seves dades personals.

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER Al TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, necessitem una base de legitimació per al tractament de les seves dades personals. La base de legitimació és el seu consentiment.

QUINS DRETS TÉ SOBRE LES DADES PERSONALS APORTADES

Com a usuari, pot exercitar els següents drets:

 • Dret d’accés: Té dret a obtenir per part de l’empresa confirmació de si s’estan tractant o no les seves dades personals que, i en el seu cas, quines dades tracta.
 • Dret de rectificació: Té dret a obtenir per part de Can gich Activitats d’Oci, S.L., la rectificació de les dades personals inexactes que el concerneixin. A la sol·licitud de rectificació haurà d’indicar les dades que desitja que es modifiquin.
 • Dret d’oposició: Té dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals que el concerneixin siguin objecte d’un tractament basat en l’interès legítim de l’empresa. En aquest cas, l’empresa deixarà de tractar les dades personals, tret que acreditem motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els seus interessos, drets i llibertats, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret de supressió: Té dret a obtenir per part de Can gich Activitats d’Oci, S.L. la supressió de les dades personals que el concerneixin.
 • Dret a la portabilitat de les dades: Té dret al fet que l’empresa transfereixi les seves dades personals a un altre responsable del tractament. Només és possible exercir aquest dret quan el tractament estigui basat en l’execució d’un contracte o en el seu consentiment i el tractament es realitzi per mitjans automatitzats.
 • Dret a la limitació del tractament: Té dret a sol·licitar-nos que suspenguem el tractament de les seves dades quan: impugni l’exactitud de les dades, mentre Can gich Activitats d’Oci, S.L. verifica aquesta exactitud; hagi exercit el dret d’oposició al tractament de les seves dades, mentre que es verifica si els motius legítims de Can gich Activitats d’Oci, S.L. prevalen sobre els seus com a interessat.

En qualsevol moment, podrà exercitar aquests Drets, mitjançant un escrit i acreditant la seva personalitat dirigit al responsable del tractament a l’adreça assenyalada anteriorment, o a través de l’adreça de correu electrònic: marketing@ingravika.com.

A més, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que el tractament de dades personals infringeix la legislació aplicable.

SEGURETAT I EMMAGATZEMATGE DE LES DADES

Mantindrem les dades durant el temps estrictament necessari per a la prestació del servei sol·licitat i mentre el titular no sol·liciti la seva eliminació, adoptant les mesures adequades de caràcter tècnic i organitzatiu contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o mal accidentals, fent tot el possible per protegir-los i mantenir-los de manera segura.

QUINES DADES PERSONALS COMPARTIM AMB TERCERS

No es preveuen cessions de dades excepte en aquells casos en què existeixi una obligació legal o comunicació necessària per a poder prestar-li el servei sol·licitat adequadament. No hi ha previsió de transferències de dades internacionals.c

ENVIAMENT DE COMUNICACIONS COMERCIALS

De conformitat amb el que es disposa en la Llei orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, així com en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, l’informem que les seves dades estan incloses en les nostres bases de dades comercials. El responsable del tractament és Can gich Activitats d’Oci, S.L. i les dades són tractades amb la finalitat de mantenir-vos al dia dels nostres productes i serveis.

Així mateix, li comuniquem que pot exercitar si escau la baixa de la inscripció dirigint-se a Can gich Activitats d’Oci, S.L. a la següent C/Olivera Núm. 14, 17004 Girona (Girona). Així mateix podrà exercir el dret de baixa d’aquesta subscripció escribint a holacangich@gmail.com

CONTACTE

Si tens qualsevol pregunta, no dubtis en fer-la.

Accepto la política de privacitat